Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie

Hai cookies được dùng bởi site này.

Cookie chính là session cookie, thường được gọi là MoodleSession. Bạn phải cho phép cookie này trong trình duyệt của bạn để cung cấp tính liên tục và bảo trì lần đăng nhập của bạn từ trang này sang trang khác. Khi bạn đăng xuất hoặc đóng trình duyệt cookie này sẽ bị huỷ (ở trình duyệt của bạn và trên server).

Cookie khác được dùng để tăng thêm tính thuận tiện, thường được gọi là MOODLEID. Nó chỉ nhớ tên đăng nhập của bạn trong trình duyệt. Điều này có nghĩa là khi bạn quay trở lại site này trường tên đăng nhập trên trang đăng nhập sẽ được điền vào cho bạn. Nếu muốn an toàn bạn có thể huỷ - khi đó bạn sẽ chỉ phải gõ lại tên đăng nhập của bạn mỗi lần bạn đăng nhập.