Danh mục Tài chính - Kế toán


Bí quyết nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên 

Mã số: HDHL01

Giảng viên : ThS. Nguyen Van A

Lĩnh vực: tai chinh - ke toan

vào lớp học smartrain.vn


Kiểm soát nội bộ

Mã số: KSNB04

Giảng viên: PGS. TS Đặng Đức Sơn

Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán

vào lớp học smartrain.vn


Kỹ năng tài chính khởi nghiệp dành cho dự án doanh nghiệp thương mại 

Mã số: TCKN02

Giảng viên : PGS.TS Đặng Đức Sơn

Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán

vào lớp học smartrain.vn


Kỹ năng tài chính khởi nghiệp dành chi dự án doanh nghiệp sản xuất 

Mã số: TCKN03

Giảng viên : PGS.TS Đặng Đức Sơn

Lĩnh vực: Tài chính - kế toán

vào lớp học smartrain.vnKỹ năng Tài chính cho nguoi khởi nghiệp

Mã số: TCKN01

Giảng viên : PGS. TS Đặng Đức Sơn

Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán

vào lớp học smartrain.vn


Quản trị tài chính dự án

Mã số: PTDA01

Giảng viên : PSG. TS Đặng Đức Sơn

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vnPhân tích Tài chính dành cho chủ Doanh nghiệp

Mã số: PTTC01

Giảng viên : PGS. TS Đặng Đức Sơn

Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán

vào lớp học smartrain.vn

Phân tích Tài chính doanh nghiệp dành cho Kế toán trưởng

Mã số: PTTC02

Giảng viên: Chuyên gia Nguyễn Thị Thủy - ACCA

Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán

vào lớp học smartrain.vn

Quản trị dòng tiền

Mã số: QTDT01

Giảng viên: PGS. TS Đặng Đức Sơn

Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán

vào lớp học smartrain.vn

Lập kế hoạch Tài chính

Mã số: KHTC01

Giảng viên: PGS. TS Đặng Đức Sơn

Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán

vào lớp học smartrain.vnKế toán Thuế

Mã số: THUE01

Giảng viên: ThS. Thiều Kim Cường

Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán

vào lớp học smartrain.vnKiểm soát nội bộ hoạt động bán hàng và quản lý công nợ

Mã số: KSNB01

Giảng viên: PGS. TS Đặng Đức Sơn

Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán

vào lớp học smartrain.vn

Kiểm soát nội bộ hoạt động sản xuất

Mã số: KSNB03

Giảng viên: PGS. TS Đặng Đức Sơn

Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán

vào lớp học smartrain.vnKỹ năng tối ưu hóa nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng

Mã số: THUE02

Giảng viên: PGS. TS Lý Phương Duyên

Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán

vào lớp học smartrain.vn

Thực hành Kế toán và báo cáo Tài chính trên Excel và phần mềm FAST

Mã số: THKT01

Giảng viên: ThS. Thiều Kim Cường

Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán

vào lớp học smartrain.vn

Kỹ năng quản lý công tác kế toán dành cho nhà quản lý

Mã số: KNKT01

Giảng viên: TS. Lê Thế Anh

Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán

vào lớp học smartrain.vn

Kiểm soát nội bộ nghiệp vụ mua hàng trong các doanh nghiệp

Mã số: KSNB02

Giảng viên: PGS. TS Đặng Đức Sơn

Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán

vào lớp học smartrain.vn
Quản trị chi phí dành cho nhà quản lý

Mã số: TCQL01

Giảng viên : PGS. TS Đặng Đức Sơn

Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán

vào lớp học smartrain.vn


Quản trị chi phí dành cho nhà quản lý

Mã số: QTCP01

Giảng viên : PGS. TS Đặng Đức Sơn

Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán

vào lớp học smartrain.vn
 

Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh

Mã số: KHKD01

Giảng viên : TS. Hà Sơn Tùng

Lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp

vào lớp học smartrain.vn