Danh mục Kỹ năng
Mã số: AFC01


Khóa học dành riêng 

cho nhân viên của AFC Global Education

                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Mã số: KNVD01

Giảng viên: TS. Nguyễn Khắc Hùng

Lĩnh vực: Kỹ năng

vào lớp học smartrain.vn

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

Mã số: KNTG01

Giảng viên: Chuyên gia Nguyễn Tuấn Anh

Lĩnh vực: Kỹ năng

vào lớp học smartrain.vn

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

Mã số: KNGT01

Giảng viên: ThS. Ngô Minh Cách

Lĩnh vực: Kỹ năng

vào lớp học smartrain.vn

Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng

Mã số: CSKH01

Giảng viên: ThS. Trần Thị Minh Hải

Lĩnh vực: Kỹ năng

vào lớp học smartrain.vn


Sức mạnh giọng nói - Bí mật thành công tại công sở

Mã số: SMGN01

Giảng viên: ThS. Trần Thị Minh Hải

Lĩnh vực: Kỹ năng

vào lớp học smartrain.vn